Color Switcher

ประกาศข่าวสารขั้นตอนการอัพโหลดเอกสาร - 17 ก.ค. 2560 09:40
คู่มือการใช้งาน cheqa.ipe.ac.th - 4 ก.ค. 2560 09:38
แบบประเมินการปฏิบัติงานผู้ประเมิน (ระดับหลักสูตร) - 26 มิ.ย. 2560 22:58
แบบประเมินการปฏิบัติงานผู้ประเมิน (ระดับคณะและวิทยาเขต) - 26 มิ.ย. 2560 22:58
สรุปมติที่ประชุมกรรมการประเมิน 21มิย60 - 26 มิ.ย. 2560 22:58
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นคณะกรรมการประเมิน สถาบัน - 20 มิ.ย. 2560 22:58
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเลขานุการ - 20 มิ.ย. 2560 22:57
ปฏิทิน QA IPE 59-60 - 20 มิ.ย. 2560 22:57
ข้อมูลกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข 21 มิ.ย.60) - 20 มิ.ย. 2560 22:56
คู่มือการดำเนินงาน2560-IQA-IPE-FINAL - 20 มิ.ย. 2560 22:55
คู่มือประเมินภายในระดับคณะและวิทยาเขต-2559 (แก้ไข 21 มิ.ย.60) - 20 มิ.ย. 2560 22:55
คู่มือประเมินภายในระดับหลักสูตร (แก้ไข 21 มิ.ย.60) - 20 มิ.ย. 2560 22:51
FormCar59 ระดับคณะวิทยาเขต - 22 มิ.ย. 2560 15:50
FormCar59 ระดับหลักสูตร - 22 มิ.ย. 2560 15:50
แบบบันทึกคะแนนก่อนไปประเมินระดับคณะ 2559 - 22 มิ.ย. 2560 15:50
แบบบันทึกคะแนนก่อนไปประเมินระดับวิทยาเขต 2559 - 22 มิ.ย. 2560 15:50
แบบบันทึกคะแนนก่อนไปประเมินระดับหลักสูตร 2559 - 22 มิ.ย. 2560 15:50
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สพล. - 22 มิ.ย. 2560 15:50
สามารถแจ้งปัญหาและสอบถามการใช้งานระบบ ได้ที่ mail : cheqa@nu.ac.th - 22 มิ.ย. 2560 15:50
สถานะการบันทึกข้อมูล Common Dataset

  • สำเร็จ 100%
  • คงเหลือ 0%

สถานะการประเมินตัวบ่งชี้ ส่วนกลาง

คำอธิบายสี
หมายถึงมีบันทึกข้อมูล | หมายถึงยังไม่มีการบันทึกข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
1.1(สกอ.)ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2(สกอ.)อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3(สกอ.)อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
1.4(สกอ.)การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5(สกอ.)กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1(สกอ.)ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2(สกอ.)เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3(สกอ.)ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
3.1(สกอ.)การบริการวิชาการแก่สังคม
4.1(สกอ.)ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1(สกอ.)การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
5.2(สกอ.)ผลการบริหารงานของคณะ
5.3(สกอ.)ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

Campus SUMMARY

วิทยาเขตกระบี่
CDS
KPI

33%

วิทยาเขตชลบุรี
CDS

27%

วิทยาเขตกรุงเทพ
CDS

16%

วิทยาเขตชัยภูมิ
CDS

11%

วิทยาเขตชุมพร
CDS

10%

วิทยาเขตเชียงใหม่
CDS

10%

วิทยาเขตตรัง
CDS

10%

วิทยาเขตเพชรบูรณ์
CDS

10%

วิทยาเขตมหาสารคาม
CDS

10%

วิทยาเขตยะลา
CDS

10%

วิทยาเขตลำปาง
CDS

10%

วิทยาเขตศรีสะเกษ
CDS

10%

วิทยาเขตสมุทรสาคร
CDS

10%

วิทยาเขตสุโขทัย
CDS

10%

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
CDS

10%

วิทยาเขตอ่างทอง
CDS

10%

วิทยาเขตอุดรธานี
CDS

10%